PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE


https://personenencyclopedie.info/
I. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID
Met inachtneming van de bepalingen van de geldende wetgeving verbindt Personen Encyclopedie (hierna ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, overeenkomstig het beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten die in dit privacybeleid zijn opgenomen
Dit privacybeleid is aangepast aan de geldende Spaanse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op het internet. Hetzelfde geldt met name voor de volgende verordeningen:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
De organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPD-GDD).
Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van de uitvoeringsverordening van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE).
Identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de door Personen Encyclopedie verzamelde persoonsgegevens is: Noah Birch, NIF: 1254825 (hierna "de verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd). Zijn contactgegevens zijn als volgt:

Adres: Av siempre Viva

Telefoonnummer contact: 0424254502

Contact e-mail:

Register van persoonsgegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens verzameld door Personen Encyclopedie, via de formulieren op haar pagina's zullen worden opgenomen en behandeld in ons bestand met het oog op het vergemakkelijken, versnellen en de nakoming van de verbintenissen die zijn aangegaan tussen Personen Encyclopedie en de Gebruiker of het onderhoud van de relatie die is vastgesteld in de formulieren die dit invullen, of om te reageren op een verzoek of vraag van dezelfde. Evenzo wordt, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering van artikel 30, lid 5, van de RGPD van toepassing is, een register van de verwerkingsactiviteiten bijgehouden, waarin, naar gelang van het doel, de verrichte verwerkingsactiviteiten en de andere in de RGPD vastgestelde omstandigheden worden gespecificeerd.

Beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende beginselen die zijn vastgelegd in artikel 5 van de GDPR en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten:

Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Beginsel van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Beginsel van gegevensminimalisering: er worden alleen persoonsgegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Beginsel van nauwkeurigheid: persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en altijd worden bijgewerkt.
Beginsel van de beperking van de bewaartermijn: persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zodat de gebruiker kan worden geïdentificeerd.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan worden gewaarborgd.
Principe van proactieve verantwoordelijkheid: de verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de naleving van de bovengenoemde beginselen.
Categorieën van persoonsgegevens
De categorieën gegevens die door Personen Encyclopedie worden verwerkt, zijn uitsluitend identificatiegegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de GDPR.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Personen Encyclopedie verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. Toestemming intrekken zal even gemakkelijk zijn als toestemming geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website.

In de gevallen waarin de Gebruiker zijn gegevens via formulieren moet of kan verstrekken om inlichtingen in te winnen, informatie aan te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de Website, wordt u op de hoogte gebracht indien het invullen van een van deze formulieren verplicht is omdat ze essentieel zijn voor het goede verloop van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt
De persoonsgegevens worden door Personen Encyclopedie verzameld en beheerd om de tussen de Website en de Gebruiker aangegane verbintenissen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen of om de relatie in stand te houden die tot stand is gekomen via de door de Gebruiker ingevulde formulieren of om gevolg te geven aan een verzoek of een vraag.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden van personalisatie, operationele en statistische doeleinden, en activiteiten die deel uitmaken van het maatschappelijk doel van Personen Encyclopedie, alsmede voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies om de aan de Gebruiker aangeboden Inhoud aan te passen, alsmede om de kwaliteit, de werking en de navigatie van de Website te verbeteren.

Op het moment dat persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt, d.w.z. het gebruik waarvoor de verzamelde informatie zal worden gebruikt.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is voor de verwerking ervan, en in ieder geval niet langer dan de volgende periode: 1 maand, of totdat de Gebruiker verzoekt om verwijdering ervan.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, over de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald.

Ontvangers van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

https://analytics.google.com/

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zal de gebruiker op het tijdstip waarop de persoonsgegevens worden verkregen, worden medegedeeld aan welk derde land of welke internationale organisatie de gegevens zullen worden doorgegeven, alsmede of de Commissie al dan niet een besluit heeft genomen waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard.

Persoonsgegevens van minderjarigen
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de GDPR en 7 van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, kunnen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op een rechtmatige manier door Personen Encyclopedie. In het geval van kinderen jonger dan 14 jaar is de toestemming van hun ouders of voogden vereist voor de verwerking, die alleen rechtmatig is voor zover de ouders of voogden hun toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens
Personen Encyclopedie verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, overeenkomstig het beveiligingsniveau dat beantwoordt aan het risico van de verzamelde gegevens, teneinde de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, alsmede ongeoorloofde mededeling van of toegang tot dergelijke gegevens te voorkomen.

De website beschikt over een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de gebruiker, en in ruil daarvoor, volledig gecodeerd of versleuteld is.

Omdat Personen Encyclopedie echter niet kan garanderen dat het internet ondoordringbaar is of dat hackers of anderen zich geen frauduleuze toegang tot persoonsgegevens kunnen verschaffen, verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de Gebruiker onverwijld op de hoogte te brengen wanneer zich een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens voordoet die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Overeenkomstig artikel 4 van de GDPR wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan: een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of in een niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door de verantwoordelijke voor de verwerking, die zich ertoe verbindt zijn werknemers, medewerkers en iedere andere persoon voor wie hij de informatie toegankelijk maakt, daarvan in kennis te stellen en er door middel van een wettelijke of contractuele verplichting voor te zorgen dat die vertrouwelijkheid wordt geëerbiedigd.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens
De Gebruiker heeft over Personen Encyclopedie en kan daarom tegen de Gegevensbeheerder de volgende rechten uitoefenen die erkend zijn in de RGPD en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december over de Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten:

Recht van toegang: dit is het recht van de Gebruiker om bevestigd te krijgen of Personen Encyclopedie al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die Personen Encyclopedie heeft uitgevoerd of nog uitvoert, alsook, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van dergelijke gegevens en de ontvangers van de mededelingen die met betrekking tot dergelijke gegevens zijn gedaan of gepland.
Recht op rectificatie: Dit is het recht van de gebruiker om zijn persoonsgegevens die onjuist blijken te zijn of, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledig blijken te zijn, te laten wijzigen.
Recht op het wissen van gegevens ("het recht om te worden vergeten"): Dit is het recht van de gebruiker, voor zover de geldende wetgeving niet anders bepaalt, om zijn persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken en de verwerking geen andere rechtsgrondslag heeft; de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere legitieme reden is om de verwerking voort te zetten; de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het wissen van de gegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen treffen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, in kennis te stellen van het verzoek van de betrokkene om de koppeling met die persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking: Dit is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De gebruiker heeft het recht de verwerking te laten beperken wanneer hij de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist; wanneer de verwerking onwettig is; wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de gebruiker deze nodig heeft om vorderingen in te stellen; en wanneer de gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In geval van geautomatiseerde verwerking heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen en ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Indien technisch haalbaar, zendt de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens rechtstreeks toe aan die andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van verzet: Dit is het recht van de Gebruiker om zijn of haar persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking van dergelijke gegevens door Personen Encyclopedie stop te zetten.
Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering: Dit is het recht van de gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerd besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens berust, met inbegrip van profilering, tenzij bij wet anders is bepaald.
De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling aan de verantwoordelijke voor de verwerking, onder vermelding van de referentie "RGPD-https://personenencyclopedie.info/", onder vermelding van:

Naam, achternaam (-namen) van de gebruiker en een kopie van de identiteitskaart. Wanneer vertegenwoordiging wordt toegelaten, moet op dezelfde wijze de persoon worden geïdentificeerd die de gebruiker vertegenwoordigt, alsmede het document waaruit de vertegenwoordiging blijkt. De fotokopie van de DNI kan worden vervangen door elk ander wettelijk geldig middel waarmee de identiteit kan worden bewezen.
Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe toegang moet worden verleend.
Adres voor kennisgevingsdoeleinden.
Datum en handtekening van de aanvrager.
Elk document dat het ingediende verzoek bekrachtigt.
Dit verzoek en alle andere bijgevoegde documenten kunnen naar het volgende adres en/of e-mailadres worden gezonden:

Postadres: Av siempre Viva

E-mail adres:

Links naar websites van derden
De Website kan hyperlinks of koppelingen bevatten die toegang bieden tot andere websites van derden dan Personen Encyclopedie, en die derhalve niet door Personen Encyclopedie worden beheerd. De eigenaars van dergelijke websites zullen hun eigen beleid inzake gegevensbescherming hebben, waarbij zij in elk geval zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestanden en hun eigen praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Klachten bij de toezichthoudende autoriteit
Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een probleem of een inbreuk vormt op de geldende regelgeving, heeft hij recht op een doeltreffende rechtsbescherming en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (http://www.agpd.es).

II. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID
Het is noodzakelijk dat de Gebruiker de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacybeleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij de verwerking van zijn persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de verwerking kan handelen op de wijze, gedurende de perioden en voor de doeleinden die zijn aangegeven. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacybeleid van de Website.

Personen Encyclopedie behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te wijzigen, volgens haar eigen criteria, of ingegeven door een wetswijziging, jurisprudentie of doctrinaire wijziging van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit Privacybeleid zullen niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. De gebruiker wordt aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid is bijgewerkt om het aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) en aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Go up

We gebruiken Cokkies Meer info